АРХІВ МЕДІА

АРХИВ МЕДИА

Дата

Форма мероприятия

Название статьи, сообщения, передачи, видео

Наименование носителя информации

10.2014

Статья в журнале  «Автодорожник»

Екологічна освіта в Білорусії, Росії, Україні

Газета "Автодорожник", Вип.8 (569) 2014 г.

2015

Статья в журнале  «Вісник НТУ»

Статистичний аналіз результатов моніторингу передумов впровадження проекту EcoBRU

Журнал "Вісник НТУ", Вип.31 2015 г.

2016 Екология ЕкоBRU Міжнародный екологический проект  

04. 2016

Робота з цільовою аудиторією

На шляху до екологізації вищої освіти  http://avtodor.ntu.edu.ua/Avto_2016_04.pdf

Автодорожник, № 4, 2016 р.

04.2016

Партнерські зустрічі

Участь студентів, викладачів та співробітників кафедри екології та безпеки життєдіяльності у конференції, що відбулася в Чернівецькому національному державному університеті.

http://avtodor.ntu.edu.ua/Avto_2016_05.pdf

Автодорожник, № 5, 2016 р.

05. 2016

Робота по проекту

Семінар «Екологізація освіти. Міжнародний досвід та регіональні перспективи»

12 травня 2016 року у рамках європейського освітнього проекту «TEMPUS IV EcoBRU» на базі Надвірнянського коледжу НТУ

http://www.ntu.edu.ua/seminar-ekologizaciya-osviti-mizhnarodnij-dosvid-ta-regionalni-perspektivi/

https://www.youtube.com/watch?v=86cISdAA5lM&feature=share

05.2016

Робота зі студентами

Team building наТрухановому

http://avtodor.ntu.edu.ua/Avto_2016_05.pdf

Автодорожник, № 5, 2016 р.

06.2016

Інформування вчителів

Київська мала Академія наук  в НТУ

http://avtodor.ntu.edu.ua/Avto_2016_06-07.pdf

Автодорожник, № 6, 2016 р.

07.2016

Тренінг з вчителями

Як написати та реалізувати екологічний проект

http://avtodor.ntu.edu.ua/Avto_2016_08.pdf

Автодорожник, № 8, 2016 р.

09.2016

Робота з вчителями

Настановча сесія  відділення хімії та біології Малої Академії наук України 2016-2017 навчальний рік http://kyiv.man.gov.ua/news/Novini_akademii/Nastanovcha_sesija_viddilennja_himii_ta_biologii_20162017_nr/

09.2016

Робота з партнерами

Международное сотрудничество

http://avtodor.ntu.edu.ua/Avto_2016_09.pdf

Автодорожник, № 9, 2016

27.10.2016 року

Робота з вчителями

Семінар для вчителів київських шкіл «Як написати та реалізувати екологічний проект»

http://avtodor.ntu.edu.ua/Avto_2016_08.pdf

Автодорожник, № 9, 2016

02. 2017

Робота зі студентами

Екскурсія до музею історії каналізації м.Кива.

http://avtodor.ntu.edu.ua/Avto_2017_01-02.pdf

Автодорожник, № 1-2, 2017

03.2017

Робота з вчителями

ІІІ (міський) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології.

http://avtodor.ntu.edu.ua/Avto_2017_03.pdf

Автодорожник, № 3, 2017

04.2017

Робота зі студентами

Навчальна екскурсія студентів-екологів.

http://avtodor.ntu.edu.ua/Avto_2017_04.pdf

Автодорожник, № 4, 2017

05.2017

Робота зі студентами і вчителями

Всеукраїнський форум «Освіта для збалансованого розвитку».  Всеукраїнський науково-практичний семінар з вчителями

Автодорожник, № 5, 2017

06.2017

Робота зі студентами

Успішний Tim-building

Автодорожник, № 6, 2017

09.2017

Робота зі студентами

Голосіївськими стежками

Автодорожник, № 8, 2017

02.2018

Робота з вчителями та учнями

Юні науковці в НТУ

http://avtodor.ntu.edu.ua/Avto_2018_01-02.pdf

Автодорожник, № 1-2, 2018

05.2018

Робота зі студентами

Тімбілдінг-2018

Автодорожник, № 5, 2018

06-09.2018

Робота зі студентами

Літня практика в Карпатах. FSC-п’ятниця

Автодорожник, № 6-7, 2018


Посібники, розділи у колективних монографіях

Дата

Форма заходу

Назва статті, повідомлення, передачі, відео

Найменування носія інформації

2015

Розділ в монографії

Матейчик В.П., Хрутьба В.О. Науково-методичні підходи до підвищення рівня екологічної підготовки фахівців для сталого розвитку транспорту

В кн.: Вища освіта України: ризики, сподівання, успіхи: монограф. / редкол.: Євтух М.Б., Горяна Л.Г., Терентьєва Н.О. – К.: Інтерсервис, 2015. – 420 с. –С.233-314.

2015

Розділ в монографії

Вайганг Г.О. Методичні аспекти гарантування екологічної безпеки під час підготовки фахівців транспортної галузі  

В кн.: Вища освіта України в умовах глобалізації суспільства: монографія / редкол.: Євтух М.Б., Горяна Л.Г., Терентьєва Н.О. / Г.О.Вайганг – К.: Агроосвіта, 2015. – 300 с. – С.248-289.

2015

Розділ в монографії

Горідько Н.М. Побудова моделі управління знаннями безперервної екологічної освіти

Systemy i srodki transportu samochodowego. Systems and means of motor transport. Selected problems. Monografia nr 6. Seria: Transport. Rzeszow, 2015.  P. 313-320.

2016

Дайджест

Рутковская И.А., Хрутьба В.О., Вайганг А.А. Концептуальные основы проектирования дистанционных курсов повышения экологической компетентности научно-педагогических работников и студентов высших учебных учебных заведений Украины

Дайджест курсов повышения экологической компетентности педагогических работников, учащихся и студентов. Павлоград: ИМА-пресс, 2016 г. – 150 с. с. 25 - 31

2017

Розділ в монографії

V.Khrutba, О. Melnichenko, O.Spasichenko, Y. Magomayev  Analysis of international experience in sustainable development of urban transportation system

Monografia pod redakcija naukowa  Kazimierza
Lejdy Nr 11, Seria: Transport/ Systemy I srodki transport samochodowego/ Rzeszow 2017 - p. 15-20

2017

Розділ в монографії

Mateichyk V., Kolomiiets S., Gorid’ko N.Developing operating procedures of environmental management system at a motor transport enterprise /

Systemy i srodki transportu samochodowego. Efektywnosc I bezpieczenstwo. Wybrane zagadnienia. Systems and means of motor transport. Efficiency and safety. Selected problems. Monografia nr 11. Seria: Transport. Rzeszow. 2017.P. 57-62

2017

Навчальний посібник

Хрутьба В.О., Хрутьба А.С., Горяна Л.Г.Екологічний ТУР

Навчальний посібник. К.: Видавництво «Перше вересня» (бібліотека «Шкільного світу»), 2017 р. -160 с.

2018

Розділ в монографії

Сафранов Т., Лукашов Д., Хрутьба В., Шелест З.  Реалізація сучасної парадигми підготовки екологів: Стандарти вищої освіти України спеціальності  101 – екологія

Розділ в колективній монографії.Професійний успіх у контексті стратегії сталого розвитку: освіта, економіка,екологія: монограф. [упорядн. : Н. О. Терентьєва ; Л. Г. Горяна]. Черкаси, 2018. 410 с - c.86-122

2018

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.22 Управління проектами і програмами

Горідько Н.М. Моделі і методи управління екологічними знаннями в освітніх проектах.

Національний транспортний університет, Київ, 2018.

http://diser.ntu.edu.ua/Goridko_aref.pdf

http://diser.ntu.edu.ua/Goridko_dis.pdf

Наукові статті

2014

Наукова стаття

В.О. Хрутьба, І.В. Матейчик, В.І. Грищук, С.В. ПустовойтенкоОцінка економічної ефективності впровадження системи екологічного менеджменту транспортного підприємства

Вісник Національного транспортного університету. Науково-технічний збірник: в 2 ч. Ч. 1: Серія «Технічні науки». – К. : НТУ, 2014. – Вип. 30. – 369-379

http://publications.ntu.edu.ua/visnyk/30_1_tech_2014/369-379.pdf

2014

Наукова стаття

В.О. Хрутьба Формування основ управління екологічними проектами і програмами для забезпечення сталого розвитку транспортно-дорожнього комплексу

Управління проектами, системний аналіз та логістика. Науковий журнал: в 2 ч. Ч. 1: Серія: „Технічні науки” – К. : НТУ, 2014. – Вип. 13. – 195 -205

http://publications.ntu.edu.ua/upravl_progect/2014_13_tech/195.pdf

2015

Наукова стаття

Mateichyk V., Khrutba V., Horid’ko N. Statistical analysis of monitoring results of prerequisites for EcoBRU project implementation.

Visnyk National Transport University. Series «Technical sciences». Scientific and Technical Collection. – Kyiv: National Transport University, 2015. – Issue 1 (31), р.358 – 366.http://publications.ntu.edu.ua/visnyk/31_1_tech_2015/358-366.pdf

2015

Наукова стаття

Горідько Н.М., Дуплік Ю.В. Підвищення якості безперервної екологічної освіти на основі управління знаннями.

Вісник Національного транспортного університету. Київ: НТУ. Випуск 32. 2015.- С. 58-65.

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vntu_2015_2_10

2016

Наукова стаття

Хрутьба В.О. Рутковська І.А., Горідько Н.М. Оцінка рівня екологічних знань учасників міжнародного освітнього проекту.

Управління проектами, системний аналіз і логістика. Київ: НТУ, 2016.  Випуск 17. С. 124-131

2016

Публіцистична стаття

Рутковська І.А. Перепеліна  Ю.В. EkoBRU. Міжнародний екологічний проект

Біологія. Шкільний світ. - № 10 (800), жовтень, 2016. – с. 15-30

2017

Наукова стаття

Хрутьба В.О., Спасіченко О.В. Особливості організації перевезень на міських маршрутах м. Києва за  еколого-економічним показниками

Вісник Національного транспортного університету. – К.: НТУ –  2017. – Вип. 2 (38) - с. 221-230. http://publications.ntu.edu.ua/visnyk/37/416.pdf

2017

Наукова стаття

Хрутьба В.О., Спасіченко О.В., Грищук В.І.,Старинець Л. М., Екологізація транспортної системи за принципами сталого розвитку

Вісник Національного транспортного університету. – К.: НТУ –  2017. – Вип. 3 (39)http://publications.ntu.edu.ua/visnyk/39/221.pdf

2018

Наукова стаття

Project-related approach of communication management in solving local environmental problem

Scientific letters of Academic society of Michal Baludansky. Vol.6, № 5 – 2018.- p.65-75

Матеріали апробації результатів на конференціях

2015

Виступ на конференції

В. Матейчик, В. Хрутьба Упровадження ідей сталого розвитку в сиситемі  підвищення кваліфікації працівників транспортно-дорожнього комплексу 

https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/46895459/mateych_copy.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1541939460&Signature=IFuVV9TUTKglHf8IFh8bJ4hgFfg%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D46895459.pdf

2015

Виступ на конференції

Хрутьба В.О.Особливості  управління  знаннями  для  забезпечення  сталого  розвитку транспорту.

Збірка  тез  доповідей  LXХI  науково-практичної  конференції  науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів та структурних підрозділів

НТУ , м. Київ) / К.:  НТУ, 2015-c.84

3.06. 2015 р.

Виступ на конференції

Матейчик В.П.,  Хрутьба В.А., Вайганг А.А.  Анализ экологичекой подготовки специалистов транспортно-дорожного комплекса в Украине. Международная научно-практическая конференция «Тенденции и перспективы создания региональных систем дополнительного образования взрослых», г.Витебск,

Матеріали конференції ВГТУ / УО «ВГТУ». — Витебск, 2015. — 300 с  — С.112 -115 с.

http://fpk.vstu.by/wp-content/uploads/2015/06/progr-konf-vstu.pdf

20-22. 04.16

Виступ на конференції

Вайганг Г.О. Інформаційні ресурси впровадження системи управління екологічною освітою в процесі підготовки фахівців транспортної галузі.

Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету  – Чернівці: Чернівецький нац.університет, 2016. - с.431. 

10-11.05  2016  року

Виступ на конференції

Ю.Ткаченко Особливості екологічної освіти та науки.

Міжнародна  науково-практична  конференція  «Екологічні  засади  сталого регіонального  розвитку»,ДВНЗ"Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"  - с. 12-13. 

10-11.05  2016  року

Виступ на конференції

Матейчик В.П., Хрутьба В.О.   Досвід безперервного навчання науково-педагогічних і педагогічних працівників через е-learning

Міжнародна  науково-практична  конференція  «Екологічні  засади  Сталогорегіонального  розвитку»,  яка  відбуватиметься  10-11  травня  2016  року  на  базі  ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"  - с. 22-23. 

10-11.05  2016  року

Виступ на конференції

Вайганг Г. О., Пєрєпєліна Ю. В. Підвищення рівня екологічної свідомості викладачів засобами e-learning.

Міжнародна  науково-практична  конференція  «Екологічні  засади  Сталого регіонального  розвитку»,  яка  відбуватиметься  10-11  травня  2016  року  на  базі  ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"  - с. 23-26. 

2016

Виступ на конференції

Квач Ю.А. Аналіз вимог до якості професійної екологічної освіти для забезпечення сталого розвитку регіону

Збірка  тез  доповідей  LXХIІ  науково-практичної  конференції  науково-педагогічних працівників,аспірантів, студентів та структурних підрозділів НТУ, м. Київ) / К.:  НТУ, 2016,  с.88

2016

Виступ на конференції

Приходько Ю.Р. Екологічні компетенції фахівців для сталого розвитку транспорту

Збірка  тез  доповідей  LXХIІ  науково-практичної  конференції  науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів та структурних підрозділів НТУ , м. Київ) / К.:  НТУ, 2016, с.87

2016

Виступ на конференції

Вайганг Г.О., Квач Ю.А. Розробка системи підвищення якості професійної екологічної освіти методами управління знаннями. С.89.

Збірка  тез  доповідей  LXХIІ  науково-практичної  конференції  науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів та структурних підрозділів НТУ , м. Київ) / К.:  НТУ, 2016, с.89

2016

Виступ на конференції

Хрутьба В.О.  Комар К. В.   Підвищення еколого-економічної ефективності  вирішення місцевих екологічних проблем методами управління комунікаціями 

Збірка  тез  доповідей  LXХIІ  науково-практичної  конференції  науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів та структурних підрозділів НТУ , м. Київ) / К.:  НТУ, 2016, с.90

2016

Виступ на конференції

Хрутьба В.О. Нікітченко Ю.С.Sustainablecitiesasatransitionwaytowardsgreeneconomy Зелений бізнес: життя заради майбутнього.

Матеріали  ІV Міжнародної науково-практичної конференції. За ред. В.Д.Базилевича, Г.І.Купалової. - К.: ДП «Прінт Сервіс»,2016.- 260 с. 13.04.2016 р. Київський національний університет ім. Тараса Шевченкаc.31-33

2017

Виступ на конференції

Хрутьба В.О., Лысак Р.Реализация  концепции охраны природы через проектный подход

Международная научно-практическая конференция «Географические аспекты устойчивого развития регионов», 23 – 24 марта 2017 года, г. Гомель, Республика Беларусь

2017

Виступ на конференції

Хрутьба В.О. Системна модель визначення пріоритетів вирішення екологічних проблем методами проактивного управління

Збірка тез доповідей LXХIII науково-практичної конференції науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів та структурних підрозділів НТУ , м. Київ) / К.:  НТУ, 2017 – с.100

2017

Виступ на конференції

Хрутьба В.О,  Старинець Л.М.Моделювання рівня екологічної безпеки транспортних систем міст

Збірка тез доповідей LXХIII науково-практичної конференції науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів та структурних підрозділів НТУ , м. Київ) / К.:  НТУ, 2017 – с.100

2017

Виступ на конференції

Хрутьба В.О,  Джигирей І.М.Стале управління проектами у контексті досягання цілей сталого розвитку

Тези доповідей  XIII Міжнародної науково-практичної конференції “Управління проектами в розвитку суспільства” Тема: «Проекти в умовах глобальних загроз, ризиків і викликів», 13 - 14 травня 2017 р.- К.: КНУБА, 2017. – 296 с.- c.86

2017

Виступ на конференції

Хрутьба В.О., Горідько Н.М..Оцінка якості підвищення кваліфікації керівника та членів проектної команди

Матеріали XXIII міжнародної наукрво-практичної конференції “Управління  проектами: стан і перспективи”,  Миколаїв, НУК, 12-15.09.  2017 р.- С.128-130

2018

Виступ на конференції

Хрутьба В.О., Вайганг Г.О. Оцінка ефективності управління екологічними знаннями в системі підготовки фахівців транспортної галузі

Збірка тез доповідей LXIV науково-практичної конференції науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів та структурних підрозділів НТУ , м. Київ) / К.:  НТУ, 2018-с. 473

2018

Виступ на конференції

Хрутьба В.О., Лисак Р.С., Срібна Н.В.Особливості проектного управління на підприємствах автомобільного транспорту

Матеріали XXIVміжнародної наукрво-практичної конференції “Управління  проектами: стан і перспективи”,  Миколаїв, НУК, 11-14.09.  2018 р. С.119-120

2018

Виступ на конференції

Хрутьба В.О., Устойчивое развитие транспорта как составляющая современной экономики

Украйна-Болгария – Европейски съюз: съвременно състояние и перспективи». Сборник с доклади от VI международна научна конференция. – Варна: Издательство «Наука и икономика», 2018. – 434 с. С.144-148